Kosár

Kosár tartalma

A kosár üres.

Üdv!

Kosár tartalma

0

Az Ön kosara üres

 • Üdv!

 • Kívánságlista

  Garancia

  A kellékszavatosságról, termékszavatosságról, a kötelező jótállásról és a Furniture1 Kft. által vállalt önkéntes jótállásról.

  A termék visszaküldésével és garanciával kapcsolatos információkért keressen minket a +36 1 550 7624-s telefonszámon vagy az [email protected] e-mail címen. További információk és további feltételek az alábbi szövegben találhatók.

  Kellékszavatosság

  Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

  Kellékszavatossági jogok általános szabályai alapján, Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

  Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

  A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

  Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru és a digitális elemeket tartalmazó áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

  Használt Áruk esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt Áruk esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt Áru ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt Áru hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

  Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

  Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására irányuló - szerződés esetén a kellékszavatossági jogok a Fogyasztót az alábbiak szerinti eltérésekkel illetik meg:

  A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

  • az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket
   • az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
   • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
  • megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét
  • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét
  • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy
  • az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

  Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

  A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

  Általánosan érvényesülő szabály, hogy:

  • az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
  • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

  Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

  A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

  Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

  A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

  Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

  Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

  • a Fogyasztónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut és
  • az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

  Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  Termékszavatosság

  Ingó dolog (Áru) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  Az áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Termékszavatossági igényét Ön az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az Áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • az Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  Garancia levelünket itt letöltheti.

  Három munkanapon belüli csereigény

  Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy az Áru az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül az Árut ki kell cserélnie.

  Kötelező jótállás

  A jótállás kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelező. A kötelező jótállás a vonatkozó jogszabályok által elrendelt jótállás (Erről rendelkezik az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet.)

  A szerződéses (önkéntes) jótállás esetén nem a jogszabály kötelezi a Furniture1 Kft.-t jótállás vállalására, hanem erre önként kerül sor. Erről a következő pontban olvashat részletesen.

  A Korm.rendelet szerint a kötelező jótállás időtartama:

  • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  • 250 000 forint eladási ár felett három év.

  A fenti, kötelező jótállási határidő alatt érvényesített jogos reklamáció esetén kijavítást, cserét, árleszállítást kérhet vagy elállhat a vásárlástól.

  A jótállási határidő a termék átadása, illetve, ha a termék beüzemelését a Bútor1. hu vagy annak megbízottja végzi a beüzemelés napjával kezdődik. Ha Ön az üzembe helyezést a vásárlást követő hat hónapon túl teszi meg, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikknek az Ön részére történő átadásának napja lesz.

  A jótállás keretébe tartozó hiba esetén Ön - elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Furniture1 Kft. számára a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

  Ha a Furniture1 Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, Ön – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Furniture1 Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

  Ön a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Furniture1 Kft. részére megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Furniture1 Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a Ön a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Furniture1 Kft. nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

  A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ön, mint fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve kell elvégezni.

  A Furniture1 Kft.-nak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Furniture1 Kft. köteles tájékoztatni Önt a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás az Ön előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy az Ön által átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

  A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt Ön a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

  Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során a Furniture Kft. részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, az Ön eltérő rendelkezése hiányában a Furniture1 Kft. köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Furniture1 Kft. köteles az Ön által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton- az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán- feltüntetett vételárat 8 napon belül az Ön részére visszatéríteni.

  Ha a jótállási időtartam alatt a termék 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – az Ön eltérő rendelkezése hiányában, valamint ha a Ptk. kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezései alapján Ön nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a terméket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Furniture1 Kft. köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a Furniture1 Kft. köteles az Ön által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton- az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán- feltüntetett vételárat 8 napon belül az Ön részére visszatéríteni.

  Ha a termék kijavítására a kijavítási igény Furniture1 Kft. részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor- az Ön eltérő rendelkezése hiányában - a Furniture1 Kft. köteles a terméket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles az Ön által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton- az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán- feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül az Ön részére visszatéríteni.

  A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Furniture1 Kft.-t terhelik.

  A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

  A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető, amelynek nem tehető feltételévé a termék felbontott csomagolásának az Ön által történő visszaszolgáltatása. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Ha a jótállási jegyet nem bocsátották az Ön rendelkezésére, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – Ön bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

  Jótállási igényét a Furniture1 Kft.-nél érvényesítheti. Kijavítás iránti igényét email-ben, a garanciális ügyintézőknek jelezheti az [email protected] email címen.

  Mikor mentesül a Furniture1 Kft. a jótállási kötelezettsége alól?

  A Furniture1 Kft. a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, például:

  • ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Furniture1 Kft., vagy annak megbízottja végezte el illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
  • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
  • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
  • elemi kár, természeti csapás (vis maior) okozta.

  Tájékoztatjuk, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a fenti, kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  A Bútor1.hu által vállalt önkéntes jótállás feltételei

  A Kormányrendeletben meghatározottakon túl a Furniture1.Kft alábbi önként vállalt jótállást (garanciát) biztosítja.

  Javasoljuk, hogy ellenőrizze a termék színét és összetételét, amíg a kiszállítást végző munkatársunk a helyszínen tartózkodik. Amennyiben teljes mértékben elégedetlen bútorával, 365 napos visszavételi garanciánk keretében szinte minden esetben visszaküldheti azt – fontos számunkra, hogy minden vásárlónk elvárásainak megfeleljünk.

  A Furniture1 Kft. által vállalt önkéntes, 24 hónapos jótállás

  Minden bútorra 24 hónap gyártói garancia vonatkozik. A garanciális információkat a termékleírás mezőben találja meg az egyéb termékleírásokkal együtt, valamint a rendelés leadások e-mailben kapott garanciajegyen.

  A 24 hónapos jótállás akkor érvényes, ha a terméken a jótállási idő alatt bármilyen sérülést észlel, annak ellenére, hogy termékünket rendeltetésszerűen használta. Ezen időintervallumon belül a termék sérülésétől függően garanciát vagy termékszavatosságot érvényesíthetünk. Ebben az esetben a kiszállítás költsége nem kerül felszámításra, ha pedig szállítási szolgáltatást kért, a díjat a termék visszaküldésekor térítjük vissza.

  A bútor összeszerelése előtt javasoljuk, hogy alaposan vizsgálja meg, és ellenőrizze, hogy a terméken nincsenek-e látható hibák. Javasoljuk továbbá, hogy őrizze meg az eredeti csomagolást. A garanciális szerviz során szükség lehet a termék típusára vonatkozó, a termék csomagolásán, matricáján feltüntetett információkra.

  A jótállás érvényességi feltételei:

  • - A bútor összeszerelésénél a vásárló követi az összeszerelési útmutatót.
  • - A terméket rendeltetésszerűen használták és a megadott karbantartási szabályok szerint karbantartották.
  • - A jótállás a gyártó hibájából és az eladó által szállított szállításból eredő minőségi hibákra vonatkozik.
  • - A gyártói garancia nem vonatkozik a természetesen kopott bútorrészekre és bútorszövetekre.

  A vásárló nem jogosult a jótállásra az alábbi esetekben:

  • - Az áru a vevő hibájából megsérült.
  • - Vis maior események következtében a bútorok megsérültek.
  • - A bútorokat a vevő módosította.

  Garancia igénylés folyamata:

  Amennyiben a jótállási idő alatt termékhibát észlel, vegye fel velünk a kapcsolatot az [email protected] e-mail címen, és csatoljon fényképet vagy egyéb vizuális anyagot (videót), amelyen jól láthatóak az említett hibák, illetve amennyiben lehetséges termék csomagolásán lévő matricáról is. Vállaljuk a gyártási hibák elhárítását a jótállási idő alatt azonosított, a reklamáció nyilvántartásba vételétől számított 15-45 naptári napon belül Az egyéb mennyiségi vagy minőségi eltéréseket saját költségünkön kijavíttatjuk, pótoltatjuk. Fontos megjegyezni, hogy a gyártói garancia nem alkalmazza a természetesen kopott bútorrészekre vagy bútorszövetekre.

  Ha a termék megvásárlása után elemhibásodást, minőségbeli eltérést tapasztal, akkor a kézbesítéstől számított 24 hónapon belül jogában áll garanciális úton pótoltatni azt. Ebben az esetben a rossz minőségű elemeket ingyenesen kicseréljüka gyártón keresztül, vagy amennyiben két egymást követő alkalommal semi megfelelő a minőség visszaigényelheti, a termék vételárát. A visszaküldött árut 10 munkanapon belül átvesszük.

  365 napos pénzvisszafizetési garancia

  Ha nem elégedett 100%-ig a termékkel, 365 naptári napon belül visszaküldheti, és teljes visszatérítést kap. Mi gondoskodunk a visszaküldött termékekről – 10 munkaidőn belül ingyenesen átvesszük nap, ha másként nem állapodnak meg.

  A termékek visszaküldésének feltételei:

  • - A visszaküldött terméknek az eredeti, hibátlan csomagolásban kell lennie. Megjegyzés: A termék ellenőrzéséhez eltávolíthatja a csomagolás lezárására használt szalagokat.
  • - Az összeszerelt, vagy megkísérelt bútort nem lehet visszaküldeni.
  • - A terméknek a vásárló által sértetlennek kell maradnia.
  • - A terméknek tartalmaznia kell az eredeti kereskedelmi megjelenést (ép címke, sértetlen védőfólia stb.) és meg kell őriznie használható tulajdonságait. Megjegyzés: Ez a pont nem vonatkozik hibás termék visszaküldése esetén.
  • - A visszaküldött terméknek ugyanolyan kiszerelésűnek kell lennie, mint ahogy azt a vásárló eredetileg megkapta.
  • - A használt terméket nem lehet visszaküldeni.
  • - A visszaküldött árut, a szállítás szempontjából, ott vesszük át, ameddig a kisteherautó eljut.

  Visszaküldési folyamat

  A termék(ek) kézbesítésétől számított 365 napon belüli visszaküldéséhez vegye fel velünk a kapcsolatot az [email protected] e-mail címen vagy a +36 1 550 7624 telefonszámon, és adja meg a visszaküldött termék(ek) pontos nevét vagy kódját, valamint a rendelési számát. Alternatív megoldásként kitöltheti az alábbi visszaküldési űrlapot.

  Visszatérítések

  A visszatérített összeget a bútor visszaszállítását követő napon utaljuk bankszámlájára.

  Garanciális szerviz nyomtatvány

  • Az űrlapon kitöltött személyes adatoknak a megrendelő személyével egyeznie kell.

   

  A rendelési szám megtalálható a megrendelésben rögzített e-mail címre kiküldött rendelés visszaigazoló e-mailben

  Ha a bútor vagy annak csomagolása sérült, kérjük, mellékeljen egy fényképet a látható sérülésekkel. Ha valamelyik alkatrész hiányzik, kérjük, jelölje be a szükséges alkatrészt a bútor összeszerelési útmutatójában in ezt a példát. A csomagon lévő összes matricáról készült fényképeket is mellékelni kell.
  Megjegyzés: A csatolmány maximális mérete nem haladhatja meg a 25 MB-ot.

  Ezt a webhelyet a reCAPTCHA védi, és a Google adatvédelmi irányelvei és Google szolgáltatási feltételei érvényesek.

  Gyakran ismételt kérdések

  Visszatérítés és garancia

  Gyári garanciát vállal a bútorra?

  Minden bútorra 24 hónap garanciát vállalunk, illetve 250 ezer Ft fölött: 3 év a jótállás. A garanciális időszak a bútor átadása napjától kezdődik.

  Hová kell fordulnom és milyen információkat kell megadnom bútorhibával kapcsolatban?

  Ha hibás bútort kapott, kérjük, küldjön nekünk fotókat vagy egyéb vizuális anyagokat (pl. videót), illetve a dobozon szereplő matricát az [email protected] email címre. Garanciális részlegünk felméri a helyzetet és felveszi Önnel a kapcsolatot a lehetséges megoldásokkal.

  Mennyi ideig kell várnom a garanciális alkatrészekre?

  A garanciális alkatrészek átfutási ideje általában 15-45 naptári nap. A pontos szállítási idő minden szállítótól egyedileg függ.

  Mi van akkor ha vissza szeretném küldeni a rendelésem?

  Ha szeretné visszaküldeni a bútort, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben az [email protected] e-mail címen, telefonon a +36 1 550 7624-es telefonszámon, vagy a visszaküldési űrlap kitöltésével, amelyet itt talál. Fontos, hogy a bútor szétszedett állapotban és viszacsomagolva legyen. A visszaküldeni kívánt bútorokat 10 munkanapon belül elszállítjuk. A vételárat banki átutalással a bútor átvételét követő napon visszautaljuk (további információ itt).

  Mit jelent a 365 napos pénz-visszafizetési garancia?

  A 365 napos pénz-visszafizetési garancia azt jelenti, hogy ha nem 100%-ig elégedett a termékkel, 365 naptári napon belül visszaküldheti. A visszaküldött bútornál fontos, hogy nem volt összeszerelve és eredeti csomagolásban kell lennie. A visszaküldési szabályzatról bővebben itt olvashat: https://www.butor1.hu/garancia.html.