0
Kosár

Kosár tartalma

A kosár üres.
Ingyenes kiszállítás

Minden megrendelést Magyarország területén, ingyenesen szállítunk, saját szállító munkatársainkkal. Hogy biztosítsuk a bútorok biztonságos szállítását.

Fizetés szállításkor

Akár előleg fizetéssel, akár előlegfizetés nélkül. Fizethet készpénzzel vagy bankkártyával szállításkor. Online hitel lehetőség is elérhető.

365 napos visszatérítési garancia

Ha 100%-ban nem elégedett termékével, 365 napon belül visszaküldheti azt és mi visszafizetjük az árát.

Több, mint 100 000 bútor

Célunk, hogy kínálatunk a legnagyobb legyen Magyarországon.

Legjobb ár garancia

Közvetlenül dolgozunk a gyártókkal, így minden esetben megpróbáljuk a legkedvezőbb áron nyújtani a termékeket. Azonban ha olcsóbban találja ugyanazt a terméket máshol, mi ugyanazon az áron kínáljuk Önnek és a kiszállítást is ingyenesen vállaljuk.

1 megrendelés = 1 fa

Minden sikeresen kiszállított megrendelést követően egy fát ültetünk. Ennek köszönhetően akár több ezer fát is ültethetünk!

Garancia

TÁJÉKOZTATÓ 

a kellékszavatosságról, termékszavatosságról, a kötelező jótállásról és a  Furniture1 Kft. által vállalt önkéntes jótállásról 

Hibát észlelt? Aggódik az összeállítás miatt? Ne aggódjon – minden problémát megoldunk!  :) 

Amennyiben bútora kicsomagolása után gyártási hibát vagy a szállítás során történt  sérülést észlel – ne aggódjon. Kérjük, amennyiben lehetséges, fényképezze le a sérülést,  és küldje el nekünk e-mailben az [email protected] e-mail címre. Így könnyebben és  gyorsabban fogunk tudni Önnek segíteni. :) 

KELLÉKSZAVATOSSÁG 

A Furniture1 Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági  igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Ön, saját választása szerint, az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:  - Javítás vagy csere kérése, kivéve, ha az Ön által választott igény teljesítése  lehetetlen, vagy az Furniture1 Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest  aránytalan többletköltséggel járna. 

- Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti  az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Furniture1 Kft. költségére  Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől  is elállhat. 

- Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét  azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Furniture1 Kft. adott okot. 

Ha hibát észlel, Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később,  mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés  teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem  érvényesítheti. Kellékszavatossági igényét Ön a Furniture1 Kft.-val szemben (Furniture1  Kft., Székhely: 1074 Budapest, Hutyra Ferenc u. 11-15) érvényesítheti. 

Tájékoztatjuk, hogy a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény  érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Ön igazolja, hogy a  terméket, illetve a szolgáltatást a Furniture1 Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat  hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba  már a teljesítés időpontjában is létezett.

TERMÉKSZAVATOSSÁG 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a fenti kellékszavatossági jogát  vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Ha termékszavatossági igényt érvényesít, Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy  kicserélését kérheti. 

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos  minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban  szereplő tulajdonságokkal. 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított  két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Tájékoztatjuk,  hogy termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával  szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén  Önnek kell bizonyítania. 

Vannak azonban olyan esetek, amikor gyártó (forgalmazó) mentesül termékszavatossági  kötelezettsége alól. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági  kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,  vagy 

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában  nem volt felismerhető vagy 

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Tájékoztatjuk, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági  igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A termékszavatossági  igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve a kijavított  részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesíteni lehet. 

KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁS 

A jótállás kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelező. A kötelező jótállás a vonatkozó  jogszabályok által elrendelt jótállás (Erről rendelkezik az egyes tartós fogyasztási cikkekre  vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet.) 

A szerződéses (önkéntes) jótállás esetén nem a jogszabály kötelezi a Furniture1 Kft.-t  jótállás vállalására, hanem erre önként kerül sor. Erről a következő pontban olvashat  részletesen. 

A Korm.rendelet szerint a kötelező jótállás időtartama:

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy  év, 

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén  két év, 

- 250 000 forint eladási ár felett három év. 

A fenti, kötelező jótállási határidő alatt érvényesített jogos reklamáció esetén kijavítást,  cserét, árleszállítást kérhet vagy elállhat a vásárlástól.  

A jótállási határidő a termék átadása, illetve, ha a termék beüzemelését a Bútor1. hu vagy  annak megbízottja végzi a beüzemelés napjával kezdődik. Ha Ön az üzembe helyezést a  vásárlást követő hat hónapon túl teszi meg, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a  fogyasztási cikknek az Ön részére történő átadásának napja lesz.  

A jótállás keretébe tartozó hiba esetén Ön - elsősorban – választása szerint – kijavítást  vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen,  vagy ha az a Furniture1 Kft. számára a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva  aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan  állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a  fogyasztónak okozott érdeksérelmet. 

Ha a Furniture1 Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének  megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha Önnek a  kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, Ön – választása szerint – a  vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Furniture1 Kft. költségére maga  kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba  miatt elállásnak nincs helye. 

Ön a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a  Furniture1 Kft. részére megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Furniture1 Kft. adott okot, vagy  az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a Ön a termék meghibásodása miatt a vásárlástól  (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a  Furniture1 Kft. nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket  kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ön, mint fogyasztó által  elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve  kell elvégezni. 

A Furniture1 Kft.-nak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb  tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot  meghaladja, akkor a Furniture1 Kft. köteles tájékoztatni Önt a kijavítás vagy a csere  várható időtartamáról. A tájékoztatás az Ön előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus  úton vagy az Ön által átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A termék kijavítása  esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az  idővel, amely alatt Ön a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A  jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt  (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező  hiba tekintetében újból kezdődik. 

Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során a Furniture1  Kft. részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, az Ön eltérő rendelkezése  hiányában a Furniture1 Kft. köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék  cseréjére nincs lehetőség, a Furniture1 Kft. köteles az Ön által bemutatott, a termék  ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton- az általános forgalmi adóról szóló  törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán- feltüntetett vételárat 8 napon belül az  Ön részére visszatéríteni. 

Ha a jótállási időtartam alatt a termék 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét  meghibásodik – az Ön eltérő rendelkezése hiányában, valamint ha a Ptk.  kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezései alapján Ön nem igényli a vételár arányos  leszállítását, és nem kívánja a terméket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással  kijavíttatni, a Furniture1 Kft. köteles a terméket 8 napon belül kicserélni. Ha a termék  kicserélésére nincs lehetőség, a Furniture1 Kft. köteles az Ön által bemutatott, a termék  ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton- az általános forgalmi adóról szóló  törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán- feltüntetett vételárat 8 napon belül az  Ön részére visszatéríteni. 

Ha a termék kijavítására a kijavítási igény Furniture1 Kft. részére való közlésétől számított  harmincadik napig nem kerül sor- az Ön eltérő rendelkezése hiányában - a Furniture1 Kft. köteles a terméket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül  kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles az Ön által  bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton- az általános  forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán- feltüntetett  vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül  az Ön részére visszatéríteni. 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Furniture1 Kft.-t terhelik.  

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és  termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén  a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető  testület eljárását is kezdeményezheti. 

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető, amelynek nem tehető feltételévé a  termék felbontott csomagolásának a Ön által történő visszaszolgáltatása. A jótállási jegy  szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának  elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Ha a jótállási jegyet nem bocsátották az  Ön rendelkezésére, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján  kibocsátott számlát vagy nyugtát – Ön bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő  jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. 

Jótállási igényét a Furniture1 Kft.-nél érvényesítheti. Kijavítás iránti igényét email-ben, a  garanciális ügyintézőknek jelezheti az [email protected] email címen. 

Mikor mentesül a Furniture1 Kft. a jótállási kötelezettsége alól? 

A Furniture1 Kft. a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha  bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, például: 

- ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a  Furniture1 Kft., vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen  üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) 

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak  figyelmen kívül hagyása,ű 

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, 

- elemi kár, természeti csapás (vis maior) okozta. 

Tájékoztatjuk, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve  termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem  érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a fenti,  kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló pontban meghatározott  jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

A BÚTOR1.HU ÁLTAL VÁLLALT ÖNKÉNTES JÓTÁLLÁS FELTÉTELEI 

A Korm.rendeletben meghatározottakon túl a Furniture1.Kft alábbi önként vállalt jótállást  (garanciát) biztosítja. 

Javasoljuk, hogy ellenőrizze a termék színét és összetételét, amíg a kiszállítást végző  munkatársunk a helyszínen tartózkodik. Amennyiben teljes mértékben elégedetlen  bútorával, 365 napos visszavételi garanciánk keretében szinte minden esetben  visszaküldheti azt – fontos számunkra, hogy minden vásárlónk elvárásainak megfeleljünk. 

A Furniture1 Kft. által vállalt önkéntes, 24 hónapos jótállás 

Amennyiben vissza szeretné küldeni a rendelt bútort, írjon nekünk e-mailt  az [email protected] címre, vagy hívja a +36 1 550 7624 -as telefonszámot. Abban az  esetben él a 24 hónapos szavatosság, ha ez idő alatt bármilyen, kellék- vagy termék  károsodást észlel, annak ellenére, hogy rendeltetésszerűen használta a termékünket.  Ezen időintervallumon belül, a termék sérüléséhez mérten, kellék vagy  termékszavatosságot tudunk érvényesíteni. Ekkor Önt az elszállítás költsége nem terheli  és amennyiben Ön a kiszállításnál igényelte a dobozok lakásba történő szállítását, a  termék visszavételekor a webáruház ezt a költséget is visszatéríti. 

A 24 hónapos jótállás érvényességének feltételei:

- A bútor összeszerelése során a vevő követi a bútor összeszerelésére vonatkozó  utasításokat; 

- A terméket rendeltetésszerűen használták és kezelték; 

- A garancia kiterjed a termék minőségének bármely sérülésére, amely a gyártó vagy  a szállító hibájából fakad.  

Ön elveszíti a fenti, ingyenes jótálláshoz való jogát a következő esetekben; - Ha nem tartotta be a bútor összeszerelésére és szállítására vonatkozó utasításokat - Ha a termék a vevő hibájából kifolyólag sérült; 

- Ha a hiba a vásárlás pillanatában fennállt, a vevőnek erről tudomása volt (pl.  értékcsökkentett); 

- Ha a terméket házilag módosították; 

- Ha a bútor előre nem látható körülmények miatt sérült (vis major). 

A Furniture1. Kft által önként vállalt jótállás esetén további információkra lehet szükség a  termék csomagolásából, ezért javasoljuk, hogy az eredeti csomagolást ne dobja ki, amíg a  bútort össze nem szerelte. 

A Bútor1.hu 365 napos visszavételi és pénzvisszafizetési garanciája 

A Furniture1 Kft. webáruházban vásárolt bútort a vásárlás napjától számított 365 napon  belül, bármilyen indoklás nélkül visszaküldheti, teljesen ingyen, és mi visszafizetjük a  termék teljes vételárát, akkor is, ha a terméket kifogástalan állapotban vette át.  

Kérjük, ne kezdje el a bútorok összeszerelését, amíg nem olvasta el az alábbi  tájékoztatónkat: 

- A visszaküldött bútor nem lehet összeszerelve, illetve fontos, hogy el sem kezdték  összeszerelni. A terméknek az eredeti csomagolásában kell lennie. Sem a  csomagolás, sem a ragasztószalag nem sérülhet. A csomagolást lezáró  ragasztószalag óvatos felvágásával kibonthatja a dobozt. 

- A bútor összeszerelése előtt kérjük, figyelmesen vizsgálja meg azt: elégedett-e  annak színével, minőségével, mivel nem tudjuk visszavenni azokat a bútorokat,  amelyeket egyszer már összeszereltek. 

- Amennyiben elégedetlen a termékkel, és még nem kezdte meg az összeszerelést,  tegye vissza az elemeket a dobozba úgy, ahogyan azok megérkeztek, és zárja vissza  a dobozt a ragasztószalag segítségével. 

- Amennyiben a bútort áruhitellel vásárolta, nem tudja visszaküldeni nekünk,  csupán a kiszállításkor utasíthatja vissza az átvételt. Kérjük, figyelmesen vizsgálja  meg bútorát, és csak akkor írja alá az áruhitel szerződést, ha a termék megfelel az  elvárásainak. 

A Furniture1 Kft. minimum 24 hónapos garanciát vállal termékeire (amennyiben a gyártó  nem biztosít ennél hosszabbat). A garancia a vásárlás napjától érvényes. A termék  természetes használatból adódó kopása, értékcsökkenése, tulajdonságainak változása az  idő folyamán természetes folyamat, és nem minőségbeli, minőségre visszavezethető  hiányosság. A természetes fából készült bútorok anyagának változása, deformálódása,  vagy a bútor színének elváltozása az idő folyamán nem tekinthető meghibásodásnak.

Aszavatosság időtartamán belül a Furniture1 Kft. minden egyéb természetű hibát, sérülést  ingyen kicserél. Amennyiben panasszal kíván élni, írjon nekünk e-mailben  az [email protected] címre, vagy hívja a +36 1 550 7624 - as telefonszámot.


Garanciális szerviz nyomtatvány

  • Az űrlapon megadott személyes adatoknak egyeznie kell a megrendelő adataival.
A rendelési szám megtalálható a megrendelésben rögzített e-mail címre kiküldött rendelés visszaigazoló e-mailben